Aktualności


Edytuj wpis

Maksymalne bezpieczeństwo

W instalacji fotowoltaicznej opartej o mikrofalowniki występuje napięcie DC maksymalnie do wysokości 60V oraz napięcie AC maksymalnie do 253V, czyli napięcia bezpieczne. W instalacjach fotowoltaicznych opartych na falownikach łańcuchowych napięcie DC może wynieść nawet 1000V czy też 1500V, co może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami – dla zdrowia i życia ludzi, dla wybuchu potencjalnych pożarów oraz dla strażaków, którzy przy tak wysokich napięciach rezygnują z gaszenia takiej instalacji fotowoltaicznej.

Optymalizacja pracy instalacji

Każde zacienienie modułów fotowoltaicznych (poprzez zabrudzenia, liście, chmury) powoduje spadek ich wydajności i efektywności, a co za tym idzie stratę potencjalnych uzysków z całej instalacji fotowoltaicznej. Praca mikroinwerterów polega na tym, iż one wcześniej zaczynają pracować po wystąpieniu zacienienia, ale również wyłączają poszczególne niepracujące moduły, tak, aby pozostała część instalacji mogła pracować na 100% swoich możliwości w danych warunkach atmosferycznych. Taka charakterystyka powoduje, iż cała instalacja fotowoltaiczna może pracować od 10% do 30% bardziej efektywnie aniżeli instalacje fotowoltaiczne oparte o falowniki łańcuchowe

Rozbudowa instalacji

W przypadku instalacji fotowoltaicznych opartych o mikrofalowniki, rozbudowa instalacji nie stanowi żadnego problemu. Nie musimy myśleć o przewymiarowaniu falownika łańcuchowego na wstępnych etapie inwestycji czy też zakupie dwóch falowników łańcuchowych w przypadku jej rozbudowy. Po prostu, po podjęciu decyzji o rozbudowie instalacji fotowoltaicznej, dopinamy do instalacji kolejne mikrofalowniki i moduły fotowoltaiczne, i całość pracuje na zasadzie plug-in.
Również, nie stanowi problemu podłączenie różnych rodzajów modułów fotowoltaicznych w ramach jednej instalacji fotowoltaicznej – do każdego z mikrofalowników możemy podłączać różne rodzaje modułów fotowoltaicznych.

 

Kategoria: Porady dla klientów

| Tagi: mikrofalownik zacienienie wydajność fotowoltaika wschód zachód bezpieczeństwo

| Komentarze : 0

Edytuj wpis

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy  nabór wniosków o dofinansowanie fotowoltaiki w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. –   20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych

Beneficjenci programu to:

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

moj_prad_2.jpg

 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

1. Po co wprowadzono wymóg punktowy, co to oznacza dla Wnioskodawcy ?

Czy uzyskanie mniejszej liczby punktów będzie skutkowało pomniejszeniem dotacji ?

 

Odpowiedź:

Kryterium punktowe musiało zostać wprowadzone, ponieważ środki na finansowanie inwestycji pochodzą z Unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). Ustawa, która reguluje przedmiotowy obszar (ustawa o systemie zarzadzania systemem zielonych inwestycji). Nakłada obowiązek rankingowania wspieranych projektów. Przydzielane punkty pozwalają tworzyć ranking na dziennych listach przekazywanych do akceptacji Ministra Energii. Hipotetycznie w przypadku  wyczerpania aktualnie dostępnej puli 1 mld zł, to danego dnia Wnioskodawcy z dolnych pozycji listy rankingowej mogą nie dostać dofinansowania. Punktacja nie ma nic wspólnego z pomniejszaniem dotacji.


2. Czy w przypadku posiadania dwóch domów, mogę dostać dofinansowanie dla dwóch instalacji ?


Odpowiedź:

Beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).


3. Czy dotacja w pp Mój Prąd jest opodatkowana ?


Odpowiedź:

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 9 września 2019 r. dotacje udzielone w ramach programu Mój Prąd przeznaczone na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych służących jednorodzinnym budynkom mieszkalnym, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym.

Zwracamy też uwagę, że w dniu 11 września br. sejm przyjął kolejne poprawki do ustawy o PIT, które m.in. pozwolą na zwolnienie z podatku dla osób fizycznych wszystkich dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek otrzymane z NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a także wprowadzą jednolitą – 8 procentową stawkę VAT dla domowych instalacji fotowoltaicznych, niezależnie od miejsca ich instalacji. Do tej pory instalacje dachowe objęte były 8 proc. stawką, a pozostałe 23 proc.


4. W którym miejscu jest zapis, że środki będą opodatkowane (PIT11)


Odpowiedź:

Aktualnie ta kwestia wynika z Ustawy o podatku dochodowym. We wzorze wniosku Beneficjent wypełnia dane Urzędu Skarbowego.
Dane te są niezbędne do wystawienia PIT-11 przez NF.

Jeżeli wsparcie udzielone w ramach PP Mój Prąd nie zostanie zwolnione z podatku dochodowego, to NFOŚiGW będzie przesyłał stosowne deklaracje PIT 11 z prośbą o potwierdzenie otrzymania dokumentu w terminie 14 dni (na adres poczty elektronicznej NF).


5. Czy instalacja fotowoltaiczna może być wykonana siłami własnymi, pod warunkiem posiadania przez jej właściciela odpowiednich kwalifikacji?

Kosztami kwalifikowanymi byłyby w takim przypadku zakup, odbiór i uruchomienie instalacji.


Odpowiedź:

TAK.
W takiej sytuacji należy zaznaczyć to we wniosku (punkt 21) oraz przedstawić stosowny załącznik nr 5 (zaświadczenia o samodzielnym wykonaniu montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej).


6. Czy w przypadku zawarcia aneksu do umowy kompleksowej w polu 31 formularza wniosku należy wpisać datę zawarcia umowy pierwotnej, zawarcia aneksu czy też obie daty?


Odpowiedź:

W punkcie 31 należy podać datę umowy kompleksowej. Jeżeli pierwotna umowa sprzedaży energii staje się umową kompleksową w wyniku zawarcia aneksu, należy wpisać datę aneksu.


7. Co z zaliczkami wpłaconymi przed 23 lipca 2019 ?

Czy w sytuacji gdy, przed dniem 23 lipca 2019 r. została wpłacona zaliczka (np. w wysokości 10% inwestycji) na wykonanie instalacji fotowoltaicznej a inwestycja nie została zakończona przed dniem ogłoszenia naboru, będzie istniała możliwość ubiegania się o dotację w ramach przedmiotowego Programu przedstawiając we wniosku tylko koszty poniesione po dniu 23 lipca 2019 r?


Odpowiedź:

Tak. Koszty poniesione przed 23.07.2019 r. są w takiej sytuacji kosztami niekwalifikowanymi i wliczają się wyłącznie w koszt całkowity instalacji.

 

8. Czy na etapie realizacji Programu będzie sprawdzane czy instalacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Czy na etapie realizacji Programu będzie sprawdzany wymóg:

  • określony w Prawie Budowlanym w art. 29 ust. 2 pkt. 16 mówiący m.in. o obowiązku uzgodnienia montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW; w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 42, 60 i 730);
  • pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego urządzeń fotowoltaicznych, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730),
  • oraz konieczności zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a?


Odpowiedź:

Na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie nie będzie sprawdzany powyższy wymóg. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.


9. Co w przypadku gdy umowa z OSD jest na np. męża a faktura za PV byłaby na żonę (ze względów podatkowych).


Odpowiedź:

Małżeństwo może złożyć wniosek wspólnie. Beneficjentem jest osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji.  Podsumowując, w opisanym przypadku wnioskodawcą powinien być MĄŻ i on wskaże swój PESEL i dane Urzędu Skarbowego.


10. czy fakt zawarcia umowy kompleksowej przez jednego z małżonków przy jednoczesnym wystawieniu faktury za zakup i montaż mikroinstalacji na drugiego z małżonków (ustawowa wspólność majątkowa) umożliwia uzyskanie dofinansowania?


Odpowiedź:

Tak, jeden z małżonków może złożyć wniosek o dofinansowanie (por. pkt.9).


11. Na formularzu zaświadczenia OSD brak miejsca na datę. W związku z tym jak organizator rozstrzygnie bez daty na zaświadczeniu, czy nie doszło do przyłączenia przed datą ogłoszenia?

Czy wnioskodawca winien upomnieć się o wpisanie daty przez pracownika OSD?


Odpowiedź:

Załączniki do programu będą korygowane. Na dzień dzisiejszy bezpiecznie jest podawanie daty wpisanej przez pracownika OSD.


12. Czy kwalifikuje się do dofinansowanie przypadek montażu licznika dwukierunkowego przez OSD przed 30 sierpnia, w sytuacji gdy do zakupu, montażu i przyłączenia mikroinstalacji doszło po tej dacie?


Odpowiedź:

Tak. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci.


13. Czy dokumentem potwierdzającym zakup elementów instalacji PV musi być faktura czy też może to być umowa cywilno-prawna?

Mówimy o przypadku gdy Wnioskodawca nabył np. nowy nieużywany inwerter od nabywcy który kupionego inwertera nie mógł zastosować w swojej instalacji.


Odpowiedź:

Do wniosku należy dołączyć kopie faktury za dostawę i montaż instalacji. Nie przewidziano innego dokumentu, zatem nie można załączyć umowy cywilno-prawnej


14. W przypadku instalacji PV sfinansowanej z kredytu komercyjnego jak wygląda sprawa z dowodem zapłaty. Faktura wystawiona na Wnioskodawcę, forma zapłaty przelew ale przelewu dokonywał bank.


Odpowiedź:

Należy wystąpić do banku o potwierdzenie zapłaty.

 

15. Czy instalacja może być zamontowana na dachu budynku gospodarczego lub na gruncie ?. Oczywiście energia produkowana jest na potrzeby budynku mieszkalnego.


Odpowiedź:

Nie ma znaczenia gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy, itd.). Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez OSD do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) i była zawarta umowa kompleksowa.


16. Czy ma znaczenie wielkość VAT -u na fakturze (8% albo 23%) ?


Odpowiedź:

Nie ma znaczenia wielkość VATu na fakturze, gdyż w przypadku osoby fizycznej ma zastosowanie kwota brutto. Interpretacja należnego VATu należy do właściwego US.


17. Kogo dotyczy Oświadczenie o dokonanej zapłacie ? (czyli w jakim przypadku jest wymagane i kto je wydaje).


Odpowiedź:

Oświadczenie o dokonanej zapłacie dotyczy przypadku gdy zapłata nie nastąpiła za pomocą przelewu z konta tylko płatność była gotówką. Wnioskodawca oświadcza,  że za fakturę nr …. z dnia … dokonał zapłaty gotówką.


18. Czy do wniosku można dołączyć więcej niż jedną fakturę ?


Odpowiedź:

Dopuszcza się złożenie więcej niż jedna fakturę np. za zakup i dostawę instalacji PV i oddzielna za montaż instalacji PV. Kwalifikowane są faktury zapłacone od 23 lipca 2019r (łącznie z tym dniem).


19. Kto i jak wpisuje na fakturze adnotację "Zgłoszono do programu priorytetowego Mój Prąd"?


Odpowiedź:

Wnioskodawca umieszcza na fakturze adnotację "Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd", jej kopię załącza do Wniosku o dofinansowanie. Jeżeli mamy do czynienia z fakturą elektroniczną to uznawana jest sytuacja w której Wnioskodawca na wydruku odręcznie dopisze adnotację i prześle taki wydruk w oryginale.


20. Czy akceptowany jest inny dokument wydawany przez OSD niż wzór zaświadczenia stanowiący załącznik 3?


Odpowiedź:

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie OSD (załącznik nr 3). W przypadku kiedy pracownik OSD wyda własne zaświadczenie i będzie ono zawierało wszystkie wymagane informacje (które ma dołączony do wniosku wzór zaświadczenia) wówczas taki dokument będzie honorowany przez oceniających wniosek.

 

21. Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza udział w programie "Mój prąd"?


Odpowiedź:

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji. W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

 

22. Czy w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania – okres eksploatacji instalacji pkt. 7.3 ppkt. 8 Programu Mój Prąd, beneficjent może rozbudować instalację z własnych środków nie dokonując zmian w dofinansowanej części instalacji?


Odpowiedź:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązuję się do eksploatacji instalacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania we wskazanej we wniosku lokalizacji. Jeśli warunek ten będzie spełniony to nie ma przeciwskazań do przyszłej rozbudowy instalacji.


23. Czy faktura może być wystawiona na inną osobę, niż jest zawarta umowa kompleksowa z OSD np. współmałżonek, dzieci, konkubent, itd. ?


Odpowiedź:

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca stroną umowy z OSD, najwłaściwiej jeżeli FV będzie wskazywała, że została wystawiona na Beneficjenta. Jednak jeżeli nie ma takiej możliwości na pewno dane na FV powinny wskazywać, że dotyczą instalacji wnioskowanej do dofinansowania (adres, nazwa towaru/usługi).


24. Czy wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd należy złożyć osobiście?


Odpowiedź:

Wniosek można złożyć przez internet. W tym celu należy przejść do linku:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad.

Wniosek można złożyć również w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy Mój Prąd”, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.


25. Czy adres NFOŚiGW na ul. Konstruktorską 3A jest tożsamy z ul. Konstruktorską 1? Czy jeśli wyślę na ulice Konstruktorską 3A to wniosek będzie dostarczony?


Odpowiedź:

Wniosek należy wysłać na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

W przypadku przesłania na ul. Konstruktorska 3A, wniosek zostanie przekazany do właściwej komórki zajmującej się rozpatrywaniem wniosków.


26. Czy kupując i montując mikroinstalacje fotowoltaiczne częściowo kredytowane przez bank można skorzystać z dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Mój prąd" ?


Odpowiedź:

Informujemy, że z punktu widzenia wymogów programu Mój prąd nie ma znaczenia jakie jest źródło finansowania przedsięwzięcia.

Należy wziąć pod uwagę, że ten sam zakres rzeczowy nie może być dofinansowany ze środków publicznych np. z pożyczki z programu Czyste Powietrze, programy UE.


27. Czy przedstawione widełki cenowe do punktacji są cenami brutto czy netto? Jeśli brutto, rozumiemy, że dopuszczalne są również instalacje budowane na budynkach gospodarczych lub gruncie (a więc objęte 23% stawka VAT).


Odpowiedź:

We wniosku o dofinansowanie podajemy koszty/ceny brutto. Program nie wskazuje miejsca sytuowania instalacji, natomiast określono jej przeznaczenie ma służyć na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego.

 

28. Czy program Mój Prąd dotyczy również budynków nowobudowanych ? Budynek nie ma jeszcze nadanego adresu, nie został odebrany, jednak jest na takim etapie budowy (ukończeniu), że jest możliwość zamontowania instalacji oraz korzystania z niej.


Odpowiedź:

Jeżeli budynek jest w budowie i posiada przyłącze tymczasowe podłączone na okres wykonywania robót to nie może ubiegać się o dofinansowanie w Programie Mój Prąd. Natomiast jeśli jest już przyłącze docelowe i OSD ma możliwość montażu licznika dwukierunkowego (podpisanie umowy kompleksowej) to można wnioskować o dofinansowanie.

Zgodnie z definicją zawartą w Programie - Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Źródło: nfosigw.gov.pl
Dokumenty można pobrać na stronie: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Kategoria: Porady dla klientów

| Tagi: mój prąd dofinansowanie

| Komentarze : 0

Nie możesz tu podawać danych osobowych zgodnie z polityką prywatności*

Dziękujemy za informację!

Komentarze lub sugestie? Przekaż nam tutaj.

Dziękujemy za Twoją opinię!